0
Вход и Регистрация
14 Дни право на връщане
Безплатна доставка за електроинструменти при поръчки на стойност над 69.99 лв

Общи условия

Правила за провеждане на играта "ПРОЛЕТ 2023”

1. Определения:

"Игра" - Промоционална игра с награди "ПРОЛЕТ 2023”, която се провежда във физическите магазини и в интернет пространството, на адрес www.inex-bg.com   от Организатора в съответствие с определените за нея Правила.

"Организатор" – ИНЕКС ТРЕЙД ЕООД, гр. Враца, ул. Цар Симеон I 58

"Правила" - настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

"Участник" - Участник в промоционалната игра с награди може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 г., което е закупило от организатора електроинструменти или консумативи с марка BOSCH на стойност 50,00 (петдесет) лева с ДДС  или повече, в периода от 20.04.2023г.  до 20.05.2023г. и регистрирало се за участие във физическите магазини и/или на адрес www.inex-bg.com

Участници в играта не могат да бъдат:

(А) лица, които към датата и по време на провеждането на играта са били или са служители на Организатора и членове на техните семейства;

(Б) лица, участващи в разработването, производството и разпространението на рекламните материали за играта.

"Електроинструменти или консумативи с марката  BOSCH" - в промоцията участват всички електроинструменти и консумативи с марката BOSCH.                                                                                                                                                      Допълнително уточнение: домакинските електроуреди не са електроинструменти според  класификацията на Организатора.

"Талон за участие" – получава се при покупка отговаряща на условията за участие на касата на търговските обекти на Организатора

При попълване се изисква вписване на лични данни и данни за покупката: трите имена на участника, телефон, електронна поща, дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура)

"Печеливши" – 1 от Участниците в играта, избрани на случаен принцип.

Участието за Наградите в играта, описани в следващата точка от настоящите Правила не e обвързано с покупка на други стоки с марката Bosch извън горепосочените. Определянето на печелившите, които ще получат Награда, ще се осъществи измежду всички участници, които коректно са попълнили и пуснали в талона за участие в посочения за това срок. Определянето на печелившите ще бъде на 23.05.2023г.  на случаен принцип в присъствието на нотариус.

"Награди"

1 x

Телевизор 55”, 138см

SAMSUNG UE-55BU8072 4K Ultra HD LED SMART TV на стойност 919лв. с ДДС

10 x      

Раници Like A Bosch

(съдържание шапка, ключодържател, химикал, тефтер)

10 x

ФУТБОЛНА ТОПКА BOSCH

Правилата по теглене и раздаване на наградите са описани в т. 6 от настоящите Правила.

"Лични данни" – Трите имена на участника, телефон, електронна поща,както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура)

Данните ще бъдат съхранявани и обработвани от www.inex-bg.com  , регистриран администратор на лични данни.

2. Име на промоционалната игра с награди

" ПРОЛЕТ 2023”

3. Форма на провеждане на промоционалната игра с награди

във физическите магазини на Организаторът и в интернет пространството, на адрес www.inex-bg.com

4. Период на провеждане на промоционалната игра с награди

4.1. В Играта участва всеки Участник, попълнил форма за регистрация във физическите магазини на Организаторът или на адрес www.inex-bg.com

в периода от 00:00 часа на 20.04.2023г. до 24:00 часа на 20.05.2023г.

4.2. Играта се провежда на територията на Република България.

5. Условия за участие в промоционалната игра:

5.1. Участието в промоционалната игра с награди е обвързано с покупка на електроинструменти и консумативи с марка BOSCH в периода 20.04.2023г.  до 20.05.2023г., като при регистрация се посочат трите имена на участника, телефон, електронна поща, както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура).

5.2. За участие в Играта, желаещите трябва направят покупка на електроинструменти и консумативи с марката BOSCH от наличния асортимент на Организатора на стойност над 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

5.3. Едно лице може да участва с толкова регистрации, колкото фискални документа притежава, отговарящи на условията за участие в играта . Не е допустимо повторно регистриране на един и същ фискален документ.

5.4. Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва правилата за участие.

5.5. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Правилата срокове и условия за провеждане на играта.

5.6. Регистрация за участие се извършва във физическите магазини на Организаторът или на интернет адрес www.inex-bg.com в периода от 20.04.2023г. до 20.05.2023г.

5.7. Настоящите Правила са публикувани на интернет страницата на Организатора              www.inex-bg.com. Всеки Участник със своето участие декларира, че е запознат с настоящите Правила и ги приема.

5.8. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в промоционалната игра и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора само за целите на тази Игра. Участниците се съгласяват, че имената им ще бъдат публикувани в случай на спечелване на награда.

5.9. Настоящите Правила са публикувани на интернет страницата на Организатора             www.inex-bg.com. Всеки Участник със своето участие декларира, че е запознат с настоящите Правила и ги приема.

6. Принцип на раздаване на наградите

6.1. Печелещите се теглят на 23.05.2023г. в присъствието на представители на Организатора и нотариус.

6.2. Собственото име и инициалите на фамилното име на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 2 работни часа от изтеглянето им на адрес в www.inex-bg.com. В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившите, представител на организатора  ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата.

6.3. За легитимация печелившите участници следва да предоставят на Организатора лична карта или шофьорска книжка, както и копие от документ за покупката.

6.4. При получаване на наградите, печелившите участници ще трябва да се идентифицират като печеливши в играта посредством сверка на предварително посочените лични данни, както и документ за покупката.

6.5. Наградите в т.6.1 се получават чрез куриер  в периода от 29.05.2023г.  до 02.06.2022г. включително.

6.6. Печелившите наградите се теглят на 23.05.2023г. в 12:00 часа в присъствието на представители на Организатора и нотариус.

6.7. Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници за всяка една награда, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не изпълни действието, описано в т.10.2. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

7. Права и задължения на Участника  в играта:

7.1. Участникът в играта има право:

- да вземе участие в промоционалната игра при условията, описани в настоящите Правила;

- да получи информация за провеждането на промоционалната игра, описана в настоящите Правила;

- получи наградата, в случай че е избран за печеливш.

7.2. Включвайки се в Играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от негови доставчици на услуги, на които е възложил задачи като куриерски услуги.

8. Права и задължения на Организатора:

8.1. Организаторът на играта е длъжен да:     

- спазва изискванията на настоящите Правила;

- да връчи наградите на печелившите участници в играта.

8.2. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В този случай Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника, спечелил награда, тъй като сумата на получената награда е над тази определена от закона стойност.

9. Лични данни

9.1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора

9.2. Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно следните категории свои лични данни:

- контактни данни (три имена, телефон, имейл)

- при спечелване на награда - пощенски адрес за изпращане на наградата.

9.3. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че администратор на Вашите лични данни е Организаторът, чиито контактни данни са посочени в т. 1.

9.4. Контакт във връзка с обработването на лични данни: [email protected]

9.5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците.

9.6. Целите на обработката и правните основания са: Провеждане на наградна игра в съответствие с настоящите условия на играта (Правно основание: Чл. 6, пар. 1, буква б) от GDPR, изпълнение на договор) и изпълнение на изискванията на данъчното законодателство, както е посочено в т. 8.3. (Правно основание Чл. 6, пар. 1 буква в) от GDPR, спазване на законово задължение).

9.7. За провеждане на играта Вашите лични данни няма да се предоставят на трета страна, чието управление се намира извън рамките на ЕС.

9.8. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на играта. За целите на данъчното облагане данните във връзка със служебните бележки за награди над 100 лв. се съхраняват за срок от 10 години.

9.9. С цел максимална грижа за неприкосновенността на личните данни на участниците, Организаторът публикува Печелившите участници само с първо име и инициали и фамилията, без по този начин да допуска разкриване на самоличността на физическото лице, като същевременно коректно демонстрира на своята аудитория резултатите от провеждането на играта.

9.10. Имате следните права във връзка с личните ви данни:

- да получите достъп до вашите лични данни, които се обработват в играта

- да поискате Организатора да коригира или изтрие личните данни, когато обработката не отговаря на законовите изисквания

- право на преносимост на данните

- да възразите срещу или ограничите обработването

- да оттеглите съгласието си по всяко време лично или на посочения в т.9.4. имейл

 - да подадете жалба ако правата ви са нарушени към Комисия за защита на личните данни на Р.България. Повече информация на https://www.cpdp.bg/.

10. Обявяване на печелившите участници

10.1. Печелившите на наградите се публикуват на интернет страницата                                   www.inex-bg.com  своевременно.

11. Получаване на наградите

11.1. Всеки печеливш ще бъде информиран за спечелената награда чрез телефонно обаждане или  имейл, предоставени от Участника при регистриране на страницата на Играта, като информацията ще бъде също публикувана и на страницата.

11.2. В случай че Организаторът не може да се свърже със съответния печеливш по описаните начини в срок до 10 работни дни от избирането му за получател на наградата,  и съответния печеливш не е направил усилия за обратна връзка с Организатора, участникът губи правото си да получи наградата си.

11.3. Наградите се получават лично чрез куриер на допълнително уточнен между получателя и Организатора адрес на доставка. Куриерът посещава два пъти посочения адрес.

11.4. Наградите могат да бъдат получени и/или преотстъпени на трето лице, при представяне на нотариално заверено удостоверение в полза на третото лице. В този случай, печелившият участник трябва да уведоми Организатора предварително и да предостави трите имена, дата на раждане и постоянен адрес по лична карта на представителя.

11.5. Организаторът не носи отговорност:

- В случай, че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник или негов представител да се яви лично в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш;

- При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

11.6. Наградата не може да бъде разменяна/ заменяна, включително и за нейната парична равностойност.

11.7. Участието в промоционалната игра с награди и получаването на Награда е доброволно.

12. Общи условия

12.1. Настоящите Правила влизат в сила oт 00:00 часа на 20.04.2023г.

12.2. Организаторът запазва правото да прави промени в настоящите Правила. Промените влизат в сила от момента на публикуването им в страницата на промоционалната игра или търговските обекти.

12.3. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в своите обекти и на интернет страницата си, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

12.4. Организаторът на играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за непечеливши, за претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

12.5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

magnifier